ھندین دود

ھر گجام شہ مذھبین دودان وتئ خاصین  دود  و دستورا داریت و بہ مزنین شھران بیدی  مذھبئ  چمئ چیری دارگا مچین یکی آدگری پھنا دا گون  گل و بال کوت گیرنت۔

دیما شہ  ایشی کریسمس تا نکا بریتانیای واکداریے دود اتیت   مگہ راندا شہ وختئ و زمان گوزگا ھندی ھم ای فستیوالا دود گرنت, مگہ بہ وتئ جیندی رازا۔

فستیوال دود گرگ گون ساز و چاپا دود گپتگ بیت، رازیکہ نوراترا گون ڈاندیا گربا بی گجرات دود گپتگ بیت، ھمی وڑا بھانگرا گیڈا و ھمی وڑا بیساکی بہ پنجاب پہ باز جوانی تسر بینت۔

ای فستیوال  یکی  و تپاکی نشان دیوک انت ھندی  استمانی کہ شہ راز رازی دود و       ربیدگان  بہ وتیئ  نمادا داریت، نون کہ دود دوشیرا  و دورگا پوجا گوستگیت  تیاری پہ دیوالی دود گرگا راہ دگ انت و دیوالی فستیوال چراگانی جشن انت۔

ھر کس ک بہ ھند کیت و گیندیت کہ مردم پہ چہ زوانان گپ جنت چہ دود و ربیدگ دارنت و بہ چہ مذھبان انت کہ کچانہ یش باز انت

ھر گجام وتئ دود و ربیدگ و دستورانہ  تسر کنگ و دود گرگا انت، بریٗ سردگارا

راز رازی دینانی نیمہ دارنت چو ھندو، اسلام، مسیحیت و دیگہ کسانین مذھب، مچین یکجا گون یک آدیگرا دودگرگا انت۔

بری حال و  حوالا کہ دور شہ وتی پس و پیروکین الکان کارکنگ بہ رواج  کپتگیت ای فستیوال ھستیت  کہ چمین کھول کرتگ  یکی آدگرابگندنت۔

بہ وتئ  آصلا ھندی فستیوال ھمی  دود و دستوران زندگ ساتیتن  ھستیت۔

Kavita chowdhury script by: