پاکستان : جمھورین سدر بکالین استمانئ عاروسئ کانونا نافذ کرتگنت۔ 

بہ پاکستان تھا، یکشمبہ روچا جمھورین سدر واجہ ممنون حسیم بکالین استمانئ عاروسئ کانونا بہ آ مُلکئ تھا نافذ کرتگنت۔ ای ایکٹئ سایگا شہ بکالانی عاروسی و بکالین اعیالانی حکان دپاع بیت۔ جمھورین سدر ای کانونئ کاگدانا بہ سرئ وزیرئ لوٹگانی پدا دستخت کرتگنت۔ پاکستانئ ریڈیو ھال داتگیت کہ بہ ای کانونئ تھا سرئ بکالین استمانئ حکان و دود و ربیدگئ ساتیتنا، بہ کسانین عمرا ھم عاروسی منع بوتگیت و آ کسئ کہ شہ ۱۸ سال کسانتر استنت عاروسی کرتگ نہ کننت۔ ای کانون کہ بہ ۲۰۱۶ سالئ تھا دیما بوتہ، بہ ھمی ماھئ اولا شہ کومین اسامبلئ نیمگا پاس بوتگیت۔