گیسویین کارانی وزیر شہ مُچین ایالتان لوٹتگیت کہ آ کشمیریانا کہ بہ مُلکئ دیگہ ھندان استنت امن ساتنت۔

 
گیسویین کارانی وزیر واجہ رجنات سینگ مروچی شہ مُچین ایالتان لوٹتگیت کہ کشمیریانا کہ بہ مُلکئ دیگہ ھندان وتی زندا دیما برنت امن ساتنت۔ گیسویین کارانی وزیر شہ چُنت دپ دیگان کہ بہ آوان کشمیری آزار و اذییت بوتگنت بدگشی کرتگیت و گشتگیت کہ آوان ھم چو دیگہ ھندیان استنت و یک صلاحکارئ شہ گیسویین کارانی وزارتا بہ مُچین ایالتان دیم داتگ بوتگیت کہ کشمیریانی امن و امانا سی بنت۔ رندا شہ چُنتی رپوٹان کہ بہ آوان گشتگ بوت کہ کشمیرین تعلیم گروک بہ راجسٹان و اوٹرپردیش تھا اخطار داتگ بوتگنت و آوانی سرا سینگ ریچی بوتگیت ای بیان شہ گیسویین کارانی وزارتئ نیمگا دیما بوتگیت۔