ایران : دوازدھمی جمھورین سدرئ گیچئن کاری مروچی تسر بیگا انت۔ 

بہ ایران تھا مروچی دوازدھمی جمھورین صدرئ گیچئن کارئ تسر بیگا انت۔ بہ ای گیچئن کارئ تھا چار کاندید دیما استنت، مگہ اصلین لگگ بہ نونین جمھورین سدر حسن روحانی و ابراھیم رئیسئ نیاما انت۔ ھندانی گیچئن کاری پہ اسلامین شھران، الکانی کونسل و پارلمانئ گیچئن کاری ھم بہ چُنتی گیچئن کارئ کونسلان بہ ھمی وھدہ تسر بنت۔ گیسویین کارانی وزارت گشتگیت کہ سَکین امنیتین گام گپتگ بوتگنت کہ ای گیچئن کارئ گون امن و امان تسر بینت۔