مروچی بہ ایالتین آسمبلی و پارلمانئ دیوانا جمھورین سدرئ گیچئن کاری تسر بنت۔ 

 
گیچئن کاری پہ ھندئ نوکین جمھورین سدرئ گیچئن کنگا مروچی تسر بنت۔ ان ڈی آ کاندید رام نات کویند انت و میرا کومار شہ مخالفین ڈلئ نیمگا کاندید بوتگیت، مروچی بہ دوکینانی نیاما یک سَکین لگگئ پہ ای برزین پیما سوبا تسر بیت۔ بہ پنچشنبہ روچا مُچین ووٹ اشمار بینت۔ بہ ھمی ماھئ ۲۴ روچا نونین جمھورین سدر واجہ پرناب مُکھرجی دورہ الاس بیگا انت۔ بہ ایالتین اسامبلیانی تھا و پارلمانئ دیوانا خاسین وڑئ پہ گیچئن کاریان تیاری گپتگ بوتگیت۔ آ کاندیدئ کہ کم شہ کم ۵۰ فیسد ووٹانا بہ دست آورتگ کنت راشٹرپٹی بھون تھا داخل بوتگنت کنت۔