آورئ موسمئ دیوان تسر بوت؛ پارلمانئ دوکین دیوان تہ نادرائین وھدہ معطل بوتنت۔ 

رندا شہ آورئ موسمئ دیوانئ تسر بیگا؛ پارلمانئ دوکین دیوان تہ نادرائین وھدہ معطل بوتنت۔ لوکسبھائ گوشوک بانوک سومیترا مھاجن بہ دیوانئ آخری دما گشتنت کہ ای دیوان ۱۹ نشست داشتگیت کہ۷۱ سات وخت و وھدہ پہ وت گپتگیت۔ آوان ھمی وڑا گشتنت کہ بری دیوانئ تھا ۱۷ بل دیما کرتگبوتنت کہ شہ آوان ۱۴ بل نافذ بوتنت۔ بانوک مھاجن گشتنت کہ بری دیوانا ۳۰ سات بی کٹ گوستگنت۔آوان گشتنت پہ ھمی وجا ۱۰ سات دیگہ ھم بہ دیوانا نشتنت و مردمانی سَکیانی باروا گپ و ترانکرتنت۔