جاپانی سر وزیر ھِند اۓ دو روشہ دؤرہ چکا احمد آباد پُجھسا۔

جاپان اۓ سر وزیر شِنزو ابۓ وتی دو روشہ ھِند اۓ دؤرہ چکا مروشی احمد آباد پُجھسا۔سر وزیر نریندر مودی آ بالی پٹ چکا آنہی وشادگی کھُزا ۔واجہ ابے ھِند جاپان سالانہ چوٹی بیٹھک آ بہر گِرغ آپا ھِند اۓ دؤرہ چکا آختا۔دوازدمی چوٹی بیٹھک ہماں کہ واجہ مودی او واجہ ابے اۓ نیاما چھیارمی بیٹھک بی بانگھا گاندھی نگر آ منعقد بی۔