ھند و فلیپائن بہ چار راز رازین بھران ھور گون دپائین امنیت و کشارگریا معاھدہ دستخت کرتگنت۔ 

بہ ھند و فلیپائن نیاما بہ چار بھران معاھدہ دستخت بوتگنت، ای چار کوت  دپائین تعاون و لاجسٹیک، کشارگری، مایکرو، میڈیم و کسانین کمپنیان، و ھمی وڑا نزیکترین بستگی بہ عالمین کارانی ھندین کونسل و فلیپائن ڈنئ کارانی اینسٹیوٹ استنت۔ بہ دو نیمگین دیوانا کہ بہ سرئ وزیر واجہ نریندرا مودی و فلیپائن جمھورین سدر واجہ رودریگو دیترت نیاما تسر بوت، بری ھبرئ سرا تپاک بوت کہ بہ توریزم، سرمایہ کاری و سوداگرئ دیمرئی بھران ھم گیشترین کوشست بیت۔ پہ ای وجا کہ دوکین مُلک دھشت گردیئ کربانی انت، بری دیوانا ھمی وڑا فیصلہ بوت کہ دوکین مُلک بہ دھشت گردیئ پٹ و پولئ بھرا وتی تعاونا گیشتر کننت۔ آل اینڈیا ریڈیوئ احوالکار ھال داتگیت کہ سرئ وزیر واجہ نریندرا مودی دورہ شہ فلیپائن رندا شہ ۳۶ سالا تسر بوتہ۔