ھند: پاکستان باید انت کہ پہ “پی او کئ” استمانا آزاتی دنت۔ 

ھند گشتگیت کہ پاکستان باید انت کہ پہ پاکستانئ کنٹرلئ چیرئ کشمیریئ “پی او کئ” استمانا آزاتی دنت۔ بہ دوشنبہ روچا بہ جنیوا تھا ھند وتی پکر و حیالانا بری بھرا بہ بین الاکوامین کونسلئ بنیادمین حکانی کونسلئ دیوانئ تھا درا کرتنت۔ ھند بری بھرا گشتگیت کہ پاکستانئ سرکار باید انت کہ وتی گیرکانونین و جبرین کارانا الاس کنت و پہ “پی او کئ” استمانا آزاتی بدنت۔ ھند ھمی وڑا لوٹوک بوت کہ پاکستانئ سرکار وتی خاسین دھشت گردین سیمانا و امنئن کودوگانا شہ نیاما بزوریت و بہ دھشت گردیئ مالین مددانی حلاپا گام گیت۔ ھند ھمی وڑا گشتگیت کہ پاکستان باید انت کہ سیاسین تضادانا و بی وجین بدگشیا بہ سیندھ، بلوچستان و خیبر پختون خواہ تھا الاس کنت۔