13.02.2018

اگہ پہ جھاد لفظئ راستین معنی ودی کنگا کوشست کننت، ھمی بوتگ کنت کہ جھاد ھما جنگ انت کہ بہ یک مزنئن و نیکین مکسدئ حاصل کنگا لڑگ بیت۔ ایشی مکسد مُلکئ گرگ، یا مردمئ را کسان نشان داتن و یا گجام مردمئ کُشگ نہ انت، بلکہ بہ ناشرّئ حلاپا یکجا بوتن و یکجا اوشتاتن انت۔ ای جنگ بہ ھر وڑئ لڑگ بیت۔ بہ ظلمئ حلاپا توارئ برز کرتن جھاد انت۔ ای ظالم ھر وڑئ بوتگ کنت۔ یک وخت گجام حکمران انت، یا غاصب و یا گجام قاتل انت۔ قاتلئ را گون عدالت جزا داتنئ توفیک اگہ گجام کَسئ را حاصل بیت ھما جھاد انت و ھما مردم بہ راستین معنان جھادی نام گپتگ بیت۔ گون وتکُشین ھلگران بی گناھین مردمانی جسمانا ٹوکور ٹوکور کرتن جھاد نہ انت۔ جھاد بہ ظلم حلاپا انت نہ بہ مظلوم حلاپا۔ اگہ بہ ھمی تناظرا عاصمہ جھانگیریی زندگی آ مشما سیل کننت مجسم جھاد بہ چّما کائیت۔ 
عاصمہ جھانگیر نہ تھانکا پہ پاکستانئ مظلوم و بی وقارین استمانا وتی توارا برز کرت ھمی وڑا بہ بنیادمین حکان و وقارئ ساتتنئ بھرا ھم جنگئ لڑتگنت۔ گون آوانی روگا شہ ای دنیا نہ تھانکا پاکستان نقص کرت بلکہ بہ عالمین براسدارئ تھا مزنئن دھچکہ لگتگیت۔ آوانا گون آوانی بی خوفین توار و پر حوصلہ ئن آوازا بہ دنیائ مُچین ھندان درست کرتتنت۔ پاکستانئ استمان باید انت کہ افتخار کننت و بہ وت بالنت کہ یک بانوکئ چون آوانیا ھر گام سرا بہ ھر راھئ سرا گون ھر محاذئ پہ بی وس و اقلیتین عوامئ خاطرا وتی توارا برز کرتگنت۔ درا انت کہ آوان گون وتی ای کاران بازین جیکئ بہ وتی راھئ سرا پہ وت ریتتنت۔ مگہ ای راھ ھمی راز انت کہ بہ ھر گامئ سرا جیک و اوشتارگ انت۔ آوانی سرا یک قلبین حملہ آت و بہ شصت و شش سالگئ عمرا پہ ھمیش کرار بوتنت۔
 

آوان اصلین دروستی ایش انت کہ آوان پہ بنیادمین حکانی ساتتنا و پاکستانئ نونین جمھوریت و آئین و کانونئ بالا دستئ خاطرا ھر گام سرا لڑتگنت۔ آوان پاکستانئ سرئ محکمہ بار اسوسیشنئ اولی بانوکین سدر اتنت۔ بہ ۲۰۱۶ سالا، شہ بین الاکوامین کونسلئ نیمگا بہ ایرانئ بنیادمین حکانی صورتحالئ دیمرئی کار پہ آوان داتگ بوتت۔ جنرل ضیاء الحق زمانہ تھا، پہ جمھوریتئ دیمرئی خاطرا وتی توارا آوان برز کرتنت و بہ آی دیما بخششئ جاگہ آوان بہ حراستا گپتہ و بہ زندانئ تھا پرینتنت۔ ڈیکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کہ وترا اعتدال پسند و روشن خیال دروست کننت ھم شہ عاصمہ جھانگیری روشن خیالی و اعتدال پسندیا وشھال نہ اتنت و آوان آی را نظربند کرتنت۔ مگہ آوانی توارا ایچ گجام ڈیکٹیٹرئ کرار کرتگ نہ کرت۔ پہ وتی بی غرض و بی لوثین حذمتان عاصمہ بہ پورہ دنیا تھا نام داریت۔ آوانی حذمتانی اعترافانا ھم پورہ ئن دنیا تھا کرتنت۔ پہ آوان چُنتی انعام و اعزاز داتگ بوتنت۔ بہ پاکستان تھا چُنتی کومین ایوارڈ گپتنت و سرئ آی بین الاکوامین ایوارڈ ھم حاصل کرتنت۔