سرگال چين اائے رويہ چھکا ھند ائے بعض احتجاج

مغربي لدخ ائے وادي گلوان او پينگونگ  علاقہ لافا پھازد جون آرچيني فوج ائےجارحيت آ حالات آر ہمختر ردين کھزو اشتا
کہ ہند ائے فوج ائےگيست جانباز شہيد بي سو شزغاں او گھٹ آژ گھٹ چھل او سئے چيني فوجي دي کشتي آ شزغاں ہند ائے ڈن ائي وزير ڈاکٹر ايس جے شنکر آ وزي چيني ہم عہدہ آژ گپ او تران ائے نياماہميں واقعہ چھکا بعض احتجاج درج کھنائيتھا آں ہي آ حالات آر معمول چھکا آرغ آپا جا گاہي کمانڈر آني سطح  آائے منصوبہ ائے خلاف ورزي چھکا دي وزي ناوشي پد ہر کھزا چين آ لائن آف ايکچوئل کنٹرول ائے ڈغار ائے سطح چھکا  حالات آر جوان  اير کھنغ آر اشتو رغنہ ما کھنغ ائے سلسلہ جزاينتھو اير کھزا ڈاکٹر ايس جے شنکر آ گوشتا کہ لداخ ائے ہميں سانحہ آژ ہڑدوئيں ملک آني آپسي ايں سيالداري چھکا منفي اثر کھواں  گڈا ہڑدوئيں ملک آنيڈن ائے وزير آں ہميں ٹوک چھکا اتفاق کھزا کہ ہميں مسئلہ آر زمہ واري آژ حل کھزي آ روغي چائيے
مئي ائے تاريخ آژھي سکم ائے ناکولا لداخ ائے پينگونگ او گلوان علاقہ لافا چيني فوجي آن۵ دراندازي آژ علاقہ لافا
سلامتي او محافظت ائے مسئلہ پيدا بي آنا شزغاں او صورتحال ردين بي آنا روغيسا ناکولا لافا حالات آر ردين بيغ نہ داسي  آ شزا ليکن لداخ ائے علاقہ آني لافا  چيني فوجي آني سازوسامان ائے پھجي آ ايل اے سي ائے  ہند چھکا کھوغ والا ايں بہر لافا داخل بيغ ائےکوشش ائے نتيجہ لافا جھيڑو او سنگباري ڈوليں واقعہ پدھر بيسغاں
ہر چند کہ ايل اے سي اخيري ايں ڈول چھکا تعين نويس بي سا او ھميں ھڑدوئيں ملک آني خاس ايں نماندغ آر پھجي آر نشھتو طے کھنغ ايں
گڈا گيست ہند ستاني فوجي آني شھادت آژ ھميں کھل ايں ادارہ جاتي انتظام آر نقصان پجزا ھماں دھ سال ّني محنت ائے پھزا تيار کھزي آ شزغيساں
واجہ شنکر ائے بيان ائے مقصدچين آر ھڑدوئيں ملک  آني نيامابيسغيں منغ نامہ ائے مان کھنغ  ائے چھڑوئيں ياد ديائنغ نئيں بلکہ ھند ستانيسيماں چھکا چيني فوج۵ آني سرگرمي  آني نتيجہ آژ دي آگاہ کھنغ ايں