سرگال  پرويز ہود پھئي ائے معزولي  پاکستان لافا ظلمت پرستي ائے فتح يا چھئي دوھمي

 1. پرويز ھود بھئي پاکستان ائ۵ يکھ ممتاز ايں دانشور او اسکالر آں آں جياني شہرت گتي ايں شخصيت ائے مالک آں او سياسي
  موضوعات چھکا دي وزي ويچار پدھر کھنانا کھاياں آں لاہور ائے فور مين کرسچن کالج يونيورسٹي لافا  فزکس او ميتھ پڑہائينا ليکن ني ہموزا آژ  آں ہار ہٹائنغ ائے فيصلہ کھزي آ شزا ني آں ہار ھميں پروانہ ملسو شزا کہ اگي ايں سال يعني دو ہزار گيست او يکھ لافا آں ھي کانٹريک  آر نہ ودھينتھي آ رو سوال ھميں پيدا بي کہ  آں ھي آ اينگے  کھزا کہ آں ھار لاہور ائے ايف سي سي يونيوريسٹي آ درا کشغ ائے فيصلہ کھزا ھمشي آپا مار ھود بھئي ائے تعليمي ويچار آنيپس منظر آر زانغ لازم  ايں آں مزھبي انتھا پسندي ائے خلاف رہسغاں ليکن اينگے مڑد م آني تعداد پاکستان لافا بعض ايں ھميں ٹوک دوھمي
  ايں کہ اينگے مڑدم آني پاکستان لافا بعض نا قدري بي پاکستان ائے بعض  ايں مصنف  فنکار جانچ کھنوخ  او صحافيآر چھڑوئيں  ھميں واسطہ وزي وطن اشتو دوھمي ملک  آني لافا پناہ گرغي بي سا کہ آں ھاں وزي ويچار پدھر کھنغ ایے آزادي
  ائے استعمال  کھزا پرويز ھود بھائي دي اينگے ھي مڑدم  آني لافا  آژ يکھ آں آں ھار لاھور ائے ايف سي سي يونيوريسٹي
  آژ ھٹائنغ  روغ ائے فيصلہ کھزي آ شزا
  چھے اگر پرويز ھود بھائي آر يونيوريسٹي آژ ھٹائيتھي آ شزا تہ ھميشي چھکا حيراني  چھے
  بہر حال پرويز ھود بھائي آر يونيوريسٹي  لافا وزي حزمت کھنغ آژ ھميں واسطہ داشتي آ شزا کہ بعض ايں جانچ کھنوغ
  آني روگا آن اسلامي معاشرہ ائے بطور خاص پاکستان  ائے معاشرہ لافا عقليت پسندي يا معقوليت پسندي  آر ودھينغ  ائے حق  لافا آں پاکستان  ائے مشھور ايں جانچ کھنوخ  خالد احمد آ ھود بھائي ائے خلاف زڑتھي ايں نزيخ ايں گام آر  ڈکھ  دعوخ  منغ آگو گوشتا کہ پاکستاني رياست آ وزي آسو پاسو ويچار آني يکھ اينگے ويچار قائم کھزو اشتا  ھمشي فريم ورک
  لافا ھود بھائي ائے کتاب اسلام اينڈ سائنس او ھمشي مشمولات آپا ھچھ گنجائش نہ پيدا بيس بي
  ني پرويز ھود بھائي  او ھمشي ڈوليں  دوھمي دونشور آر ھٹا ئيتھو اگر پاکستان ائے ويچار کھنوخ رياست ھميں زاني کہھمشي آ معقوليت پسندي آر شکست داسو اشتا تہ چھے راستي آژ معقوليت پسندي نا پائيد بي رو ھميں سوال چھکا  ھمشي آر ويچا ر کھنغ چائيے