سرگال کرتار پور راداري فوري ڈول چھکا بوژغ ائے پاکستاني تجويز رد

کووڈ ۱۹ يا کرونا وائرس ائے تباہ کاري دي جزغيں کھل ايں کوشش آني پھجي آ ھندے ھندے آ ھمشي آر دارغ ائے کوشش
کھم ايں ڈول چھکا سوب مند بي تہ لازم نہيا آ کھا ئے ليکن صورتحال ني دي فکر دعوغ ايں ھندے ھندے آ ھمشي آژ وبا ائے دوھمي دھکا بعض بيغ ائے دي حوال پھيزغاں ھمشي وجہ آژ صورت حال ني دي بے باور نھيا آ کھائے کھل ايں جہان
لافا لاک ڈائون ائے ماحول گندغ لافا آختا ليکن لاک ڈائون ائے وجہ آژ معاشي او دوھمي سرگرمي  معطل بي سو رھسو شزغاں او بعض ايں ملک آني لافا اقتصادي بدحالي ا ديم آ آختا مڑدم آر بعض پريشاني آژ گزغي بي غيں لہزا ھميں نادہرائي
آژ مڑغ ائے پھجي پھجي آ اقتصادي سرگرمي آني تعطل آژ پيدا بيسغيں صورتحال آر دارغ آپا بعض ايں ملک  آني لافا لاک ڈائون ائے ضابطہ آني  چھئيے نرمي  پيدا کھنغ ائے دي کوشش کھزي آ شزا چھئيے اقتصادي سرگرمي چالو دي بيسغاں اگرچہ ھماں سرگرمي دوھمي دھکا چالو کھزي آ شزغاں اش آني بارو اندرا دي ھميں تاکيد کھزي آ رو کہ سماجي ديري جوائيں حد تکا جزاينغ اير کھنغ چائيے ھميں دي دي سي آ شزا  کہ لاک ڈائون ائے ضابطہ آني لافا نرمي کھنغ آژ ھندے ھندے آ منفي اثر دي محسوس کھزي آ شزغاںھمشي وجہ آژ جاگاھي انتظاميہ آ دوھمي دھکا  لاک ڈائون مان کھزا
پدھر ايں ھميں کھل ايں گام چھڑوئيں ھميں واسطہ کھزي آ روغاں کہ ھميں جہاني وبا  آژ جہان آر محفوظ اير کھزي آ برو
او گھٹ آژ گھٹ مڑدمي زند آني زيان بي
پاکستان لافا سکھ  آني يکھ بعض مقدس ايں جاگہ اين کرتار پور صاحب ھميں آں جاگہ ايں ھموزا گرو نانک ديو  آ وزي
زندگاني ائے ھژد سال گزائتھغيساں بہر داري ائے پھزا کرتار پور صاحب پاکستان ائے قبضہ لافا آختا جبکہ سکھ آني اکثريت  ھندستان لافا رھي
ليکن ھموزا کرونا وائرس ائے قہر نازل بي سا او ہر وٹا لاک ڈائون ائے ماحول قائم بي ساتہ عبادت گاہ آر دي بند کھنغي بي سا  ني جاگہ جاگہ لاک ڈائون لافا نرمي پيدا کھزي آ روغيں او عبادت گاہ آر بوژغ  ائے ٹوک بي غاں تہ پاکستان ائے ڈن ائے  وزير شاہ محمود قريشي آ يکھ ٹوئيٹ ائے زريعہ  يکھ تجويز اير کھزا کہ ۲۹ جون آر مہاراجہ رنجيت سنگھ
ائے يوم وفات ايں ھميں واسطہ  پاکستان کرتار پور  صاحب راہداري بوژغ ائے ويچار اير کھنغين
دوھمي ٹوک ھمشيں کہ يکھ ملک آژ دوھمي ملک ائے پندہ  دي ني ايں روش ائے ماحول لافا خطر آژ ھورگ نيں ھميں واسطہ  ھندستان آ ھميں تجويز آر مسترد کھزو اشتا پاکستان آر ھميں  دي محسوس کھنغ چائيے کہ جنوبي ايشيا ھميں وخت کرونا وائرس ائے زد لافا  ايں او پاکستان لافا دي تيزي آژ کيس ودھغاں
ھميں پس منظر اندرا کرتار پور  راھداري آر بوژغ  جوائيں تجويز نويس بيس بي