سرگال پاکستان ائے احتساب بيورو يا اپوزيشن  آر پوح بيغ ائے مستقل ايں زريعہ

پاکستان ائے قومي احتساب بيورو ھمشي انگريز۵ لافا کھم ايں نام نيب ايں ني ايں روش آں اخبار او ميڈيا ائے سرخي آني لافا
بعض پدھر اين ڈول آ نہياہ آ آئغيں آنگا تہ پيشا دي صحافي سياست داں او جانچ کھنوخ آں  دي ھمشي بنيادي کردار چھکا بعض اين سوال زڑتھغاں ليکن نزيخ ايں روش آں آںي لافا سپريم کورٹ آف پاکستان ائے دو رکني بنچ ائے يکھ رولنگ آ بجٹ ائے يکھ اينگے دگ بوختو اشتا کہ ني تکا دبزي ائے آواز آني لافا احتساب بيورو ائے خلاف ہماں آواز کھڑو بيسغاں ني پدھر ايں ڈول چھکا اش کھںائي ديغاں بعض ايں سياسي سروک آني خلاف مبينہ ايں ڈول چھکا فوج  ائے اشارہ چھکا ايزا
معاملہ درج بيسغاں او آ ہار سزا دي ملسغاں ھميں معاملہ آني لافا محسوس کھزي آ شزغيسا کہ ھميں معاملہ آني لافا ملزم آر سزا تک داسي آ شزا ليکن بڑز ايں عدالت آني وٹ آژ ھمشي سرا آژ ہچھ نوٹس ہي نہ گتي آ شزا ھمشي وجہ آژ وا عدليہ ائے کردار دي بعض مشکوک من زي آ شزا ليکن ني آواز ايزا تکا کھڑو بي سا کہ احتساب بيورو کرپشن دارغ ائے ہچھ ادارہ ايں يا وا کرپشن ائے مزں اين مرکز ايں چھئيے وہلہ پيشا ممتاز صحافي نجم سيٹھي آ موجودہ ايں حکومت آر يکھ ڈول آژ وارننگ دي داسيغيسا کہ ھميں يکھ اينگے عفريت اين ہماں وزي ملک آر دي وختے آ وزي ظلم ائے نشانہ کھز کھنت ليکن سپريم کورت ائے رولنگ آئغ ائے پھزا تہ ہر وٹ آ احتساب بيورو ائے کارکردگي ائے خلاف سعال آني يکھ طوفان کھڑو بي سو شزا پاکستان ائے ممتاز مصنف صحافي زاہد حسين آ اخبار ڈان لافا قومي احتساب بيورو ائے کار گزار آني زکر کھنغ آگو ايزا تک گوشتا کہ ھميں چھڑوئين يکھ فراد ايں زاہد حسين ائے روگا ھمشي چھکا ني تکا ھماں الزام مان آختغاں کہ ھمين يکھ  اينگے ادارہ ايں ہماں مڑدمي حقوق مڑدمي وقار او آزادي ائے بے حرمتي کھنانا آخت
ني تکا ہچھ دي حکومت آ ہچھ اينگے فريم ورک نہ ٹھائيتھا ہمشي روگا کار کھز کھنت ني ھمشي آر ھميں ڈول ائے لا محدود اختيار آژ نجات ديائينغ ائے وخت آختو شزا ني تکا ھميں بعض تباہي کھزو اشتا