سرگال ہند ائے تابکاري مخالف ايں ميزائل ائے سوب مند ايں تجربہ 

ہندستان آ پھزي ايں ہفتہ نوخيں نسل ائے جديد ايں تابکاري نخالف ايں ميزائل رودرم يکھ ائے سوب مند ايں تجربہ ائے پھجي آ وزي دفاعي ايں تياري لافا يکھ فيصلہ کھنوخ ايں گام زڑتھا ہميں ميزائل آر ملک ائے دفاعي اين جانچ او ترقي ائے تنظيم
آ ٹھائيتھا ہمشي مقصد مڑائي ائے صورتلافا فضائيہ آر دشمن ائے مقابلہ سوب مندي ديائينغ ايں ميزائل ائے تجربہ اوڑيشہائے بالاسور ضلع لافا يکھ سکھوئي سي ايم کے آئي مڑوخ ايں طيارہ ائے زريعہ کھزي آ شزا
ميزائل آ اوڈيشہ اندرا ڈاکٹر ابوالکلام جزيرہ چھکا اوقع ہدف آر مزن ايں سوب مندي آژ نشانہ کھزا ارودرم ميزائل ائے ہميں سوب مند ايں تجربہ آژ ہي ہند آ گچين ملک آني گروہ لافا اوار بي سو شزا اش آني گرا تابکاري مخالف ايں ميزائل تيار کھنغ ائے صلاحيت ايں  ہمشي آژ اش آني فضائيہ ائے طاغت لافا گيشتري بي
وزير دفاع واجہ راج ناتھ سنگھ آ ہميں سوب مند ايں تجربہ چھکا ڈي آر ڈي آر مبارک باد پيش کھزا او گوشتا کہ ہميں يکھ مزن ايں سوب مندي ايں
يکھ تابکاري ميزائل آں ميزائل ايں ہمشي مدد آژ دشمن ائے سرويلانس رڈار ٹرينگ او مواصلاتي نظام آر آساني آژ نشانہ کھزي آ بيس بي اينگے ميزائل لافا سنسر مان بي آں اش آژ سدھ کھوي کہ تابکاري تھاں ہند آژ آئغيں او گڈا اش آني گرا پجغ آگو ہي ہميں ميزائل ترکي رو ہميں آں ميزائل ايں ہمشي آر دشمن ائے مواصلاتي نظام آر برباد کھنغ آپا ٹھائيتھي آ شزا
ہميں دشمن ائے رڈار جمبرس او ايزا تکا ائے ٹوک توار آپا استعمال بيغ والا ايں ريڈيو ائے خلاف دي استعمال بيس بي
ہميں ڈول ائے ميزائل آني استعمال ہچھ مڑائي ائے شروعاتي دور لافا بي ہميں نياما ہميں ميزائل دو سز او پنجھا کلو ميٹر ائے دائرہ لافا موجود ہر ہدف آر نشانہ کھز کھنت
اگر دشمن آ رڈار سسٹم آر بند کھزو اير کھزا گڈا دي ہميں ميزائل ہمشي آر نشانہ کھنت
ہميں ٹوک تہ کھل زانا کہ مروشي ائے مڑائي لافا تکنالوجي ائے کردار بعض خاص ايں بي سو شزا ہمشي مطلب ہم اش کہ
ہچھ دي ملک آر مڑائي ائے نياما سوب مندي گرغ آپا ہمشي فضائيہ ائے مواصلاتي نظام جوان بيغي چائيے ہميں تناظر لافا ہند ائے رڈار مخالف ميزائل ائے سوب مند اين تجربہ بعض اہميت ائے منوخ ايں