سرگال ايغور مسلمان آني تعلق آژ پاکستان ائے ردين رويہ

پاکستان چين آژ وزي سنگتي چھکا فخر پدھر کھنانا کھائے پاکستان ہميں خوش فہمي ائے شکار ايں کہ چين پاکستان ائے سچوئيں ايں ہمدرد او مدد کھنوخ ايں چين آژ وزي واپاري او سوداگرايں سنگتي آر دي پاکستان وزي معيشت آر پکو کھنغ آپا بعض اہميت دا
ليکن ہميں عجيب اين ٹوک اين کہ چين لافا ايغور مسلمان ائے تعلق آژ   چين ائے رويہ چھکا پاکستان آ وختے آ يکھ ٹوک گشغ ائے لوٹھغ محسوس نہ کھزا بلکہ ہميں ٹوک راست ايں کہ اينگا گشغ ائے ہمشي لافا ہمت نئين او مسلمان ائے تئيں ہمشي ہمدردي دي ہمشي سياست ائے بہر اين سرے وزير عمران خان ائے قومي سيکورٹي مشير ائے يکھ ٹي وي چينل آر داسي اين انٹر ويو لافا ايغورمسلمان آژ متعلق سوال چھکا ہميں ايشو آر نہ منغ ائے قابل منغ راستي آژ عمران خان او آں ہي حکومت ائے غير زمہ وار ي
ائے ثبوت اين ايغور مسلمان ائے تعلق آژ نزيخ ا۵ں روش آني لافا ہي اگا آختا يکھ رپوٹ آژ گمان بي کہ چين ائے ہميں مظلوم ايں
اقليت آر تھاں ڈول آ حکومت ائے زريعہ پريشان کھزي آ روغيں
چين لافا ايغور مظالم ائے قصو نوخ نياں پدھر بي کہ ايغور مسلمان ائے مزن ايں آبادي چين ائے سنکيانگ علاقہ لافا رہاغيں
بعض ايں رپوٹ ڈسي کہ ايغور مسلمان ائے ہزار ايں چھک مس پھز ائے زيندغ بيغ ائے پھجي آ يتيم او مسکين ائے زندگاني گزائنيغ آپا مجبور آں چھئيے ماس پھز آر بعض ايں الزام ائے روگا جيل آني مکھزي آ شزا
اينگے کھل ايں معاملہ آني لافا مڑدمي ہمدردي ائے خاص اٗيں ٹک آر دي نہياہ آژ اينگو کھزي آ شزا
ہمين کسن ايں چھک آر اش آني بنيادي حقوق آژ محروم نہ کھزي آ روغي چائيے
ڈکھ ائے ٹوک ہم اش کہ وا مڑدمي حقوق ائے خلاف ورزي کھنغ  ائے ڈوہي پاکستان چين ائے اينگے معاملہ لافا حمايت کھزو ہميں ثابت کھنغيں کہ اسلامي رياست بيغ ائے ہمشي دعوي فرضي اين او اسلامي اصول او فرائض آژ ہمشي ہچھ تعلق نئين