سرگال کابل يونيورسٹي چھکا داعش ائے حملہ


يکھ وٹ آ دوحہ لافا حکومت افغانستان ائے نمائندغ او طالبان آني نياما مزاکرات ائے سلسلہ جزغيں تہ دوہمي وٹ آ افغانستان ائے اندرا دھشت گرديں حملہ او لاقانونيت ائے ودھوخ ايں واقعہ آني مثال دي اگا آئغاں افغان مزاکرات آنگا تہ امن آپا جزغاں راست ہم
اش اين کہ افغانستان لافا امن ائے قيام ائے حوالہ آژ ہچھ پر اميد ايں ٹوک نہياہ آ نياغيں چھئيے روش پيشا افغانستان ائے صوبہ بلخ
ائے پيشي ايں گورنر عطامحمدنور يکھ سفارتي مشن چھکا ہندستان آختغساں او آں ہاں ہميں گمان پدھر کھزغيسا کہ امريکي فوجي آني گڑدغ ائے پھزا صورت حال بعض ردين ديم گت کھنت آں ہي گمان ائے بنياد ہميں آ کہ شايد طالبان حکومت افغانستان آژ ٹوک توار کھنغ لافا سنجيدہ نئين او آں وزي ايجنڈا ائے روگا ہي او وزي شرط آني چھکا ہچھ منغ نامہ ائے مطالبہ کھز کھنت ہمين گمان
افغانستان ائے بعض ايں حلقہ آني لافا دي سي آ رو خاص ايں ڈول چھکا ضائيفا او ۃماں حلقہ آني لافا نا اميدي ائے ماحول گيش ايں
ہماں افغانستان لافا امن او اعتدال پسندي آر ودھينغ آپا باڑاں آں
گيش خطر ہميں ٹوک ائے محسوس کھزي آ روغين کہ اگر خدانہخواستہ مزاکرات بے نتيجہ ثابت بيسغان تہ حالات ردين بيس بي آں ہمشي نتيجہ لافا لاقانونيت ودھي رو
او ہمشي کھل آژ مزن ايں اثر سماجي زندگاني چھکا کھوي تعليم ائے شعبہ چھکا بطور خاص ضائيفا ائے تعليم او اش آني زندگاني چھکا بعض نا وش ايں اثر کھوي
ہمين نياما کابل يونيورسٹي چھکا يکھ مزن ايں حملہ ائے خبر دي آختا اصل لافا ہموزا يکھ کتاب ميلہ مان کھزي آ شزغيسا
ہميں حملہ اختر مزن آ کہ يکھ گنٹہ آژ دي گيش تير گواري ائے سلسلہ جززا
شروع ائے خبر آني روگا گيست او دو آژ گيش مڑدم کشتي آ او درجن ايں ٹھپي بيسغاں ہميں حملہ تعليمي ادارہ چھکا بيسغا
ہميں حملہ گوستي ايں دو شنبھے ائے روش بيسغا ہميں حملہ ائے زمہ واري اسلامک اسٹيٹ يعني آئي ايس آ گتا
آئي ايس آ دعوي کھزا کہ آں ہي ہميں حملہ ائے مقصد ہمين آ کہ يونيورسٹي لافا ہماں مڑدم تعليم حاصل کھزو جج بيغ لوٹھان
يا خفيہ ايجنسي آني لافا جانچ ائے کار  کھنغ لوٹھان آں ہار نشانہ کھزي آ رو
اينگے حوال ہماں وخت دي ملسغيسان ہموزا امريکي او طالبان نمائندغ ائے نياما مزاکرات ائے سلسلہ جزغيسا
طالبان ائے وٹ آژ جہاني مزاکرات لافا بہر گرغ چھڑوئيں يکھ ڈرامہ ايں آں ہاں ني لکھزي ايں ايجنڈا چھئيے دوہمي ايں