من کی بات

منی دوستین ھم وطن نمسکار۔ یک نیمگا پہ مئ مُلکا بری روچان شہ اورئ دود وجا وش گئوستگیت، و دیگہ نیمگا بہ مُلکئ ھر نیمگئ استمان دود و فسٹیوالانا دود گرنت۔ و ایش تہ دیوالی رادگ مانیت۔ شاید مئ جد و اجداد س...