ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိန်းသိမ်းထားပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ တရားရုံးချုပ်၏ စီရင်ချက်သည် Aadhaar ကဒ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိကြောင်း Mr. Arun Jaitley က ဖော်ပြလိုက်သည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိန်းသိမ်းထားပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ တရားရုံးချုပ်၏ လတ်တလော ညွှန်ကြားချက်အမိန့်သည် သင့်လျော်သည့် ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ခြွင်းချက်များကို ညွှန်ကြားထားပြီး ၎င်းတို့သည် Aadhaar ကဒ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Mr. Arun Jaitley က ဖော်ပြလိုက်သည်။ မကြာသေးမီက စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် အစိုးရအနေဖြင့် Aadhaar အရေးကိစ္စကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရန် မည်သို့မည်ပုံ စီမံနေသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းတစ်ခုသို့ Columbia တက္ကသိုလ်၌ တုံ့ပြန်ဖြေကြားစဉ် လက်ရှိကာလနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေသော တရားရုံးချုပ်၏ စီရင်ချက်သည် မှန်ကန်သည့် အမိန့်စီရင်ဖြစ်သည်ဟု Mr. Jaitley က ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း။