နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ဒုတိယပိုင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးပိုင္းအတြက္ မဲေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ဒုတိယပိုင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးပိုင္းအတြက္ မဲေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ေအာက္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၂၈ ခုႏွင့္ ခ႐ိုင္ ၄၅ ခုတို႔အတြင္းမွ ေဒသႏၱရ လႊတ္ေတာ္ ၂၅၆ ခုတို႔သည္ ဤအပိုင္းတြင္ မဲဆႏၵေပးလွ်က္ရွိေနၾကသည္။ယခုအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၄၄၈၀ ဦးေက်ာ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ ကံၾကမၼာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ မဲဆႏၵရွင္ ကုေဋေပါင္း ၂၂ သိန္းေက်ာ္တို႔အတြက္ မဲ႐ံုေပါင္း ၁၅၃၄၀ ေက်ာ္တို႔ကိုတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။