အစိုးရသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံသိမ္းဆည္းသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္ဟုဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးMr.ArunJaitley က ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

အစိုးရသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဆိုင္ရာတင္သြင္းထားသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေျဖရွင္းေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းအပ္ႏွံေရးအာမခံဥပေဒမူၾကမ္းမွတဆင့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံသိမ္းဆည္းသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုအျပည့္အဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္ဟုဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးMr.ArunJaitley က ေဖာ္ျပလိုက္သည္။အဆိုပါမူၾကမ္းသည္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရွိေနၿပီးဗဟိုအစိုးရသည္ ဤဥပေဒမူၾကမ္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ျပဳလွ်က္ရွိေၾကာင္းMr.Jaitley က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးMr.Jaitley ၏ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံသိမ္းဆည္းမႈမ်ားလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေပၚ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ေနခ်ိန္၌ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။