အိႏၵိယႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္တိုက္ႀကီးRBI သည္ ၎၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေပၚလစီသံုးသပ္ၿပီးေနာက္တြင္ Repo ႏႈန္းထားကို ၆% တြင္ မေျပာင္းလဲဘဲထားရွိလိုက္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္တိုက္ႀကီးRBI သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ၎၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေပၚလစီသံုးသပ္ၿပီးေနာက္တြင္ အဓိကက်သည့္ ေခ်းမႏႈန္းထားကို ၆% တြင္ မေျပာင္းလဲဘဲထားရွိလိုက္သည္။ဗဟိုဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Urjit Patelဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၆ ဦးပါရွိေသာေငြေၾကးဆိုင္ရာေပၚလစီခ်မွတ္ေရးေကာ္မတီMPCအဖြဲ႔သည္ ဘဏ္တိုက္ႀကီးမွ ဘဏ္မ်ားသို႔ ေခ်းမႏႈန္းျဖစ္ေသာRepo ႏႈန္းထားကို ၆% တြင္ မေျပာင္းလဲဘဲထားရွိခဲ့သည္။ ဘဏ္မ်ားကဘဏ္တိုက္ႀကီးတြင္ထားရွိရမည့္ ႏႈန္းထားကိုလည္း ၅.၇၅% တြက္ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူစားသံုးသူ ႏႈန္းထားျပစာရင္းေဖာင္းပြဲမႈ ၄% အတြက္ အလယ္အလတ္ကာလေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အားေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုဗဟိုဘဏ္တိုက္ႀကီးကေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း။