Gujarat ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမပိုင္းအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားသည္ ယေန႔ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္သည္။

Gujarat ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမပိုင္းအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားသည္ ၿပီးဆံုးရန္ ၁ ရက္သာက်န္ရွိေနမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုအၿပိဳင္အဆိုင္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္လွ်က္ ရွိေနၾကသည္။ယမန္ေန႔၌ Netrang ၿမိဳ႕တြင္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုသို႔ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ အစိုးရသည္ လူမ်ဳိးစုမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr.NarendraModi က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Gujaratျပည္နယ္တြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုအသိုင္းအဝိုင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပညာေရးက႑ကိုျမႇင့္တင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တည့္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုလည္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း။