လက်လီရောင်းချမှု ဖောင်းပွခြင်းသည် ဇန်နဝါရီလအတွင် ၅.၀၇% ရှိခဲ့ရာမှ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၄.၄% သို့ လျော့နည်းသွားသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် ဇန်နဝါရီလတွင် ၇.၅% ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။

လက်လီရောင်းချမှု ဖောင်းပွခြင်းသည် ဇန်နဝါရီလအတွင် ၅.၀၇% ရှိခဲ့ရာမှ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၄.၄% သို့ လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ တနင်္လာနေ့တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အချက်အလက်များအရ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် ဖောင်းပွမှုသည် ၂၆.၉၇% နှင့်ဆန့်ကျင်လျှက် ၁၇.၅၇% ရှိခဲ့ပြီး သစ်သီးဝလံများအတွက် ဖောင်းပွမှုသည် ၆.၂၄% မှ ၄.၈၀% သို့ လျော့ကျခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ လောင်စာဆီနှင့် လျှပ်စစ်မီးကဏ္ဍ၌ဖောင်းပွမှုသည် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ၇.၇၃% နှင့်ဆန့်ကျင်လျှက် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၆.၈၀% ရှိခဲ့ကာ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် ဇန်နဝါရီလတွင် ၇.၅% ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကြောင်း။