ကတ်ဘိနက်အဖွဲ့သည် မီးရထားကဏ္ဌတွင် အိန္ဒိယနှင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံတို့အကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို အတည်ပြုလိုက်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးေန့၌ ဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi နာယကပြု ကျင်းပခဲ့သည့် ကတ်ဘိနက်အဖွဲ့သည် မီးရထားကဏ္ဌတွင် အိန္ဒိယနှင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံတို့အကြား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလက လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို အတည်ပြုလိုက်သည်။ မီးရထားကဏ္ဌတွင် နည်းပညာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး စာချွန်လွှာသည် ကုန်ပို့ေဆာင်မှုနယ်ပယ်တွင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ ခရီးသည် ပို့ေဆာင်ေရး၊ အေခြခံ အေဆာက်အအုံ တည်ေဆာက်ေရးနှင့် စီမံလုပ်ေဆာင်ေရး၊ ေခတ်မီ မီးရထားေရး အဖွဲ့အစည်းတရပ် ေဖာ်ေဆာင်ေရးတို့ ပြုလုပ်နိုင်ေစမည်ဖြစ်ေသည်။