ယေန့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ကာဘူးမြို့ ဟိန္ဒီဘာသာ ဝတ်ပြုေကျာင်းတခုအေပါ် ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်တိုခိုက်မှုကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချလိုက်သည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် ဗုဒ္ဓဟူးေန့က ကာဘူးမြို့ ဟိန္ဒီဘာသာ ဝတ်ပြုေကျာင်းတခုအေပါ် ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်တိုခိုက်မှုကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချလိုက်သည်။ မိမိတို့သည် အသက်ဆုံးရသူများ၏ ေဆွမျိုးများနှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းေကြာင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများ အမြန်ဆုံး ကျန်းမာလာေစရန် ဆန္ဒပြလိုက်ေကြာင်း နိုင်ငံခြားေရး ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ေကြညာချက်တေစာင်တွင် ေဖာ်ပြထားသည်။ အထူးသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ Covid-19 ေရာဂါပိုး တကမ္ဘာလုံး ကူးစစ်ပျံ့နှံ့ေနချိန်မျိုးတွင် လူနည်းစုတို့၏ ဘာသာေရး ဝတ်ပြုရာေနရာများအေပါ် သူရဲေပါေကြာင်သည့် တိုက်ခိုက်မှုမျိုးများသည် ကြံစည်ကျူးလွန်သူများနှင့် ၎င်းတို့ ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ ပံ့ပိုးသူများ၏ ေသးသိမ်ေသာ စိတ်ဓါတ်များကို ထင်ဟပ်လျှက်ရှိသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံေရး ေဆာင်ကြဥ်းေရး ကြိုးပမ်းရာတွင် ၎င်းနိုင်ငံပြည်သူလူထု၊ အစိုးရ၊ လုံခြုံေရးတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူ စည်းလုံးစွာ ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်။