آخرین درخواست صدراعظم بریتانیا برای نگهداری معامله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

صدراعظم بریتانیا تریسا مه گفته است که او مخالف بتاخیر انداختن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی است و اصرار نموده که تاریخ ۲۹ ماه مارچ عزیمت هنوز هدفش می باشد. مه امروز در سخنرانی اش قبل از رای دهی قاطع روز سه شنبه توسط اعضای پارلمان در مجلس عوام هشدار داد که اگر معامله اش با رای دهی رد شود محتمل ترین نتیجه یک فلج در پارلمان خواهد بود و این خطر وجود خواهد داشت که هیچ خروج بریتانیا صورت نگیرد. وی اظهار داشت که اگر اخیر الذکر اتفاق افتد عقیده مردم به پروسه دموکراتیک و سیاست مداران شان شاهد آسیب فاجعه انگیز خواهد شد. مه گفت که وی مخالف یک همه پرسی دوم است. صدراعظم بریتانیا اضافه کرد که واداشتن بریتانیا به ترک گفتن اتحادیه اروپایی بدون معامله ای موجب آشفتگی در اقتصاد بریتانیا خواهد شد، موانع به همکاری امنیتی را ایجاد خواهد کرد و زندگی های روز مره مردم را مختل خواهد کرد. وی اصرار ورزید که یگانه معامله بر میز معامله ای است که روی آن اعضای پارلمان امشب رای خواهند داد. اتحادیه اروپایی بارها گفته است که ایشان قرار داد کنار گیری مورد موافقه واقع شده میان بروکسیل و حکومت مه در ماه نوامبر سال گذشته را مورد مذاکره مجدد قرار نخواهند داد.