آر بی آی تمام نرخ های پالیسی کلیدی را بی تغییر گذاشت

بانک مرکزی هند آر بی آی در پنجمین بررسی پالیسی مالی دوماهی اعلام شده بعداز ظهر چهار شنبه تمام نرخ های پالیسی کلیدی را نگهداشته است. لذا نرخ ریپو به شرح ۶.۵ فیصد و نرخ ریپوی معکوس به شرح ۶.۲۵ فیصد بی تغییر می ماند. نرخ ریپو آنست که آر بی آی وام به بانکها بالعموم بعوض تضمینات دولتی میدهد. آر بی آی اطلاع داد که نرخ تسهیل دایمی و نیز نرخ بانک به شرح ۶.۷۵ فیصد می ماند. کمیته شش عضوی پالیسی مالی بریاست اورجیت پیتل رئیس آر بی آی به اتفاق آراء روی این نرخ های پالیسی تصمیم گرفت. در پالیسی گذشته اعلام شده در ماه اکتبر آر بی آی تمام نرخ های پالیسی را بی تغییر گذاشته بود.