آر بی آی نرخهای کلیدی را تغییرنمی دهد

نویسنده: دکتر لیکها اِس  چکربتی

مترجم: هما ددوال

کمیته پالیسی پولی( اِم پی سی)  بانک رزرو هند پنجمین بیانیه ای پالیسی دو ماهی را اجرا نموده است. کمیته مذکور توسط والی بانک رزرو هند  دکتر اورجت پتیل رهنمایی می شود. حایز دلچسپی است که درک شود که بانک رزرو برای تضمین  نرخ ها بر وضع بدون تغییر تصمیم گرفته است. اِم سی پی نرخ ریپو را بر شش در صد و نرخ ریورس ریپو بر ۵.۷۵ در صد بدون تغییر نگه داشته است ولی پیشگوی تورم پول برای سایر مالی فعلی به ۴.۳ – ۴.۷ در صد افزایش نموده است.

کمیته پالیسی پولی در هند در پرتو اصلاح قانون آر بی آی ۱۹۳۴ برای تشکیل میکانیزم  موسساتی و قانونی اعاضای اِم سی پی برای تصمیم نرخ های پالیسی برجای تنها والی آر بی آی تشکیل یافته شد.منحیث قسمت این اصلاح موسساتی عمده در پالیسی سازی مکرو در هند امضاء شده آر بی آی و دولت هند بسوی چهار چوب جدید پولی اِن اِم اِف اهداف بانک مرکزی هم مجدداً نوشته شدند. بعد از این اصلاح موسساتی تنها هدف آر بی آی اداره ثبات قیمت می باشد. از آن زمان  آر بی آی ادامه روش چند  نشان دهنده در اداره نرخ ایکسچینج را باز داشته است  و شروع به توجه بر تورم پول نموده است.

تصمیم اِم پی سی برای نگه داشتن موقف پالیسی پولی بطرفانه بر ۶ در صد از این خاطر است که تورم پول با چهار در صد تحت کنترل مانده است و انکشاف اقتصادی تقویت مجدد یافته است. در این پرتو اقدامات اصلاحاتی مختلف دولت بشمول جی اِس تی ، بسته سرمایه مجدد بانک و بهبود رتبه آسانی انجام  تجارت ، اِم پی سی پیشگوی انکشاف اقتصادی را تضمین داشته است یعنی پیشگوی جی وی اِی سالانه ۶.۷ درصد  برای سال مالی ۲۰۱۸در پنجمین  بیانیه دو ماهی پالیسی پولی ۲۰۱۷-۱۸ آر بی آی گفت که نشاندهی انکشاف واقعی جی وی اِی برای ۲۰۱۷-۱۸ از فیصله نامه اکتبر بر ۶.۷ درصدر نگاه داشته شده است.

گزارش اِم پی سی از تحولات در بازارهای مالی جهانی و یو اِس فد هم ادراک نموده است تا تصمیم برای نگه داشتن نرخ ها بر وضع هیچ تغییر گرفته شود. معهذا درباره تصمیم آر بی آ ی برای نگه داشتن موقف پالیسی بی طرفانه کمی عدم رضایت و مایوسی وجود دارد. شواهد نشان می دهند که بانک ها احتمال نمی رود نرخ های دیپوزت و یا قرض شان را پیچ دهند . فواهد اعلامیه های پالیسی بر تاثر میکانیزم های چینل نرخ سود در اقتصاد هند متکی خواهد بود