آر.بی.اَی برای قدرت های بیشتر جهت نظارت پی.اِس.بی در نظر داشتن وام های بد تقاضا نمود

بانک مرکزی هند بخاطر نظارت بانک های ستکور عمومی المخفف پی.اِس.بی میان وام های بد در وام دهندگان دولتی برای قدرت های بیشتر نیازمند می باشند.این مطلب توسط ارجیت پاتیل رئیس بانک مرکزی هند اظهار داشت وقتی که وی روز سه شنبه در دهلی جدید پیش کمیته دائمی مالی پارلمانی حاضر شد.منابع گفتند که آقای پاتیل به اعضاء اطمینان داد که اقدامات برای استحکام سیستم گرفته می شوند.موصوف به هیئت گفت که بانک مرکزی هند کنترل ناکافی بر بانک های ستکور عمومی دارد.موصوف ابراز اعتماد نمود که بانک مرکزی هند به حل و فصل بحران قادر خواهد شد