آسترالیا ۶۰۳ دوش اولین اننگ خود را اعلان نمود

در آخرین روز سومین آزمایش کرکیت در رانچی تیم آسترالیا دومین ایننگ شان را از ۲ -۲۳  علیه هند امروز از سر خواهد گرفت. میزبانان دیروز اولین ایننگ شان را بعداز اسکور کردن ۶۰۳ دوش با تلف ۹ ویکت اعلام کردند