آغاز عهد ریوای جاپان

 نویسنده: دکتر تیتلی باسو

مترجم: هما ددوال

در یکم ماه مئ ۲۰۱۹ جاپان زمان جدید ریوا را در برگرفت طوریکه شاه جدید جاپان ناروهیتو بعد از استعفا تاریخی شاه جاپانی از ۱۸۱۷ به تخت کرسنتیمم صعود کرد. امپراتور ناروهیتو ۱۲۶ مین امپراتور جاپان از پدرش آکیهیتو جانشینی کرد که اولین امپراتور جاپان بود که جانشین تخت تحت قانون اساسی صلح جوی مابعد جنگ شد که فرمانده را منحیث سمبول کشور تعریف نمود. مراسم استعفا در ۳۰ اپریل در اطاق پائن در قصر پادشاهی اجرا شدند و مراسم بعدی جانشینی در یکم مئ اجرا شدند. تشریفات بر تخت نشانی برای امپراتور ناروهیتو برای ماه اکتبر تعیین شده اند که توسط رهبران جهانی  اشتراک خواهد شد. در تشریفات استفا صدراعظم جاپان ستایش و تحسین عمیق اش از امپراتور باز نشسته برای خدماتش به مردم جاپان ابلاغ نمود و تاکید نمود که در آینده نیز جاپان برای آتیه پراز صلح و امید سخت کار خواهد کرد.

نامیدن عهد جدید رویداد مهم در جامعه جاپانی است. جاپان این سیستم را از ۶۴۵ بعد از میلادی مسیح بکار می برند وقتیکه دوره تایکا آغاز یافت. نامهای عهد مدت حکومت امپرا تور را نشان می دهد. قبلا ً در یکم اپریل کابینه جاپانی نام برای عهد جدید را مورد تصمیم قرار گرفت- ریوا که معنی هم آهنگی زیبای دارد. آن از مانیوشو، قدیم ترین  مجموع اشعار جاپان که بیش از ۱۲۰۰ سال پیش تحریر شد گرفت شده است.

 دوره جدید ریوا توسط سه دهه حیئسی از ۱۹۸۹ تا ۳۰ اپریل ۲۰۱۹ دنبال شده است. قبلاً عهد شووا که راهی برای عهد حیئسی استوار کرد از ۱۹۲۶ تا ۱۹۸۹ طول کشید. آن طولانی ترین دوره تاریخ جاپان می باشد.

برای تسهیل اولین استعفا در دو قرن شورای جاپان در ۲۰۱۷ قانون مخصوص استعفا را بعد از آرزوی امپراتور آکیهیتو برای برطرفی و بعلت مسائل صحی را وضع کرد. دوران  رسوم استعفا امپراتور آکیهیتو از مردم جاپان برای قبول کردن و  حمایت از نقش وی منحیث سمبول ملی سپاس گذاری نمود. دوران سه دهه امپراتوری اش او نقش خود را با همدردی و دلسوزی بازی نمود و  در اوقات بحران ملی بشمول فاجه های طبعیی با مردم اش ماند. او در استحکام مناسبات هند و جاپان هم تسهیم نموده است. عالی حضرات امپراتور آکیهیتو و ملکه میچیکو در سال ۲۰۱۳ از دهلی و چنئی بازدید نمودند که تصدیق مناسبات دو جانبه دوستانه و نزدیک بین هند و جاپان وجود دارند می باشد. بازدید مذکور ۶۰ مین سالگرد مناسبات دیپلماتیک هند و جاپان برگزار نمود. قبلاً ۱۹۶۰ او منحیث ولیعهد همراه خانم اش از هند بازدید نمود.

عهد حیئسی برای جاپان تجربه مخلوط داشت و مهم است که از دوره حیئسی درس های یاد گرفته شوند طوریکه جاپان بر عهد  جدید ریوا گامزن می شود.  با پیشرفت در عهد ریوا جاپان باید اصلاحات سختی اقتصاد کشور را بعمل آورد. جاپان مساعی برای استحکام نمودن ائتلاف اش با امریکا در عهد  ریوا را ادامه خواهد داد طوریکه آن مواجه وخیم ترین محیط امنیت  در تاریخ ما بعد جنگ می باشد که پرتو پیشرفت های ذروی و پروگرام های موشکی کوریای شمالی و عملیات چین در دریای چین شرقی پیچیده تر می گردند. جاپان باید بر توزان هر دوی داخلی وخارجی توجه دهد و یک طرف موقف امنتی اش را استحکام دهد و طرف دیگر منحیث متفق فعال تر امریکا ظهور کند.