آقای اشرف غنی برای یک بازدید یک روزه از هند امروز وارد دهلی جدید می شود

 آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای یک بازدید یک روزه از هند امروز وارد دهلی جدید می شود. آقای غنی در چاشت امروز با آقای نریندر مودی صدراعظم هند ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود که دو رهبر مذکور روی مسائل علاقمندی باهمی گفتگو خواهند کرد . نهاد هند ملکی استقبال مقام اعزامی را برگزار خواهد کرد.