آقای رام نات کووند رئیس جمهور هند امروز مارشل قوای هوایی هند ارجن سینگ را روی صدمین سالگرد تولدش بخاطر آورد

آقای کووند در یک تویت گفته است که بدون هیچ شک و تردید مارشل ارجن سینگ ، رئیس قوای هوایی هند دوران جنگ ۱۹۶۵ قهرمان جنگ جهانی دوم ، دیپلومات مابعد تقاعد اولین افسر قوایی هوایی که تمغه امتیازی پنج ستاره را به تن کرده بعنوان یک شخصیت افسانوی هند می ماند. رئیس جمهور آنوقت کِ آر نارائین در ماه جنوری ۲۰۰۲ رتبه پنج ستاره ای به آن مارشل قوای هوایی اعطاء کرده بود.