آقای نریندرا مودی نشست شورای وزرا را برای بررسی پیشرفت طرح های دولت اِن دی اِی برگزار کرد

صدراعظم نریندرا مودی جلسه شورای وزرا را در دهلی جدید برگزار کرد. اعتقاد بر این است که این جلسه پیشرفت هایی دولت اِن دی اِی در چهار سال گذشته را مرور کرده است. چندین وزیر اتحادیه در جلسه حضور یافتند. پردهان منتری جن اوشادی یوجنا، آیوشمان بهارت، پردهان منتری فصل بیما یوجنا ، پردهان منتری اجوالا  یوجنا ، طرح مالی تأسیس شروع، مدرا یوجنا در میان طرح های دیگر، مورد بررسی قرار گرفت