آل اندیا رادیو دو ترانسمیتر دیجیتل برای منطقه افغان و پاک نصب می کند

آل اندیا رادیو، دو  موج کوتاه نوین “سالد استیت دیجیتل ترانسمیتر” صد کلو وات برای پخش اطلاعات سراسر سرحد منطقه افغانستان و پاکستان تا ماه آینده نصب خواهد کرد. ترانسمیتر های مذکور در دهلی نصب کرده خواهد شد. برای  اورمان و نیکوبار یک ترانسمیتر نوین صد وات اِف.اِم کار نیکوبار تا سال جاری تاسیس کرده خواهد شد. این اعلانات از جانب وزیر اطلاعات و نشرات اِم.وینکئیا نائیدو رسیدگی عملکرد واحد های رسانه در خاک ها تحت حکمرانی حکومت مرکزی کرده شد.وزیر موصوف گفت که حکومت برای افزایش همکاری در ناحیه مخابرات با ایالات و خاک ها تحت حکومت مرکزی فعالانه کار کرده است. آقای نائیدو گفت که اتخاذ راه های جدید و تحکیم رسانه نوین در سخن پراکنی با در نظر داشتن نمونه های مخابرات رو به تغییر لازم بود