آواز خدا

یک داستان کوتاه ” پنج پرمیشور” از منشی پریم چند

گوینده: محمد انظر نجمی

مترجم: دی دی سوامی