آژانس بین المللی آنرژی اتمی : ایران تاهنوز پیمان هسته ای سال ۲۰۱۵ را اجرا می کند

آژانس بین المللی آنرژی اتمی خاکیست که ایران تاهنوز پیمان سال ۲۰۱۵ راجع به برنامه هسته ای خود را اجرا می کند. براساس یک راپور توسط آژانس نگهبان بین المللی اتمی ملل متحده ، ایران بوسیله محدویت های کلیدی پیمان به تسهیلات هسته ای خود به عوض رحت ثابت قدم است.ارزیابی اخیر از انجمن مذکور فقط دو هفته بعد از اینکه دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده از قرارداد مذکور عقب کشی نمود.این انجمن از ایران برای ثابت قدم ماند به پیمان تقاضا نموده است.امضا کنندگان  بریتانیا،فرانسه،آلمان،اروپا،اروپایی مرکزی،روسیه و چین برای نجات دادن این توافق نامه بعد از تصمیم ترمپ،سعی می نمایند