آیا پاکستان سی پی اِی سی را کاهش هزینه می کند

نویسنده: دکتر زینب اختر

مترجم: هما ددوال

دولت پاکستان تحریک انصاف در راس عمران خان قبلاً گفته بود که آن برای تضمین شفّافیت مزید و نجات از فساد از پروژه های راه روی اقتصادی چین و پاکستان بررسی خواهد نمود. منحیث قسمت بررسی وسعت سال جامع پروگرام انکشاف سکتور عمومی( پی اِس دی پی ) که در ماه جاری آغاز می شود، دولت پی تی آی برای لغو صد ها پروژه از فهرست ارجحیت سی پی اِی سی آماده است که آنرا “دارای هدف سیاسی ” توصیف نمود. دولت قبلاً برای به کنار گذاشتن کارخانه نیروی اساس زغال عمده ، پروژه یار رحیم خان تصمیم گرفته است که برای اقدام کامل نوار و سرک چین بالخصوص سی پی اِی سی تکان بزرگ شده می تواند.

عمران خان بار ها دولت سابقه را برای ایجاد تلفات به اقتصاد پاکستان با عاید نمودن قروض سنگین براش متهم ساخته است. اکنون او دست به مسیون برای کاهش بار بر اقتصاد با تغیرات در پروژه های سی پی اِی سی زده است. پروژه نیروی یار رحیم خان ۱۳۲۰ میگاوات تازه ترین شکار پالیسی کاهش هزینه اش می باشد.

باید درک شود که دوران هشتمین جلسه کمیته هم آهنگی مشترکه اجرا شده در دسامبر ۲۰۱۸ در بیجنگ، هئیت پاکستان در راس وزیر پلان سازی و انکشاف مخدوم خسرو بختیار رسماً برای لغو دستگاه نیروی سوخت وارد شده یار رحیم خان از فهرست سی پی اِی سی پیشنهاد کرده بود. آن رسماً به بیجنگ ابلاغ شده است که اسلام آباد برق کافی برای ایفا نمودن نیازمندی های محلی برای چند سال آینده ایجاد کرده می تواند. پاکستان بعلاوه درخواست اش به چین برای لغو پروژه مذکور از فهرست پروژه های سی پی اِی سی را تکرار نموده است. چرا عمران خان پروژه های سی پی اِی سی را کاهش می دهد وقتیکه حقیقت این است که آن بزرگترین پروژه نو سازی زیر بنات توسط چین در پاکستان می باشد.

یار رحیم خان اساس پنجاب بطور عمده توسط کارخانه اساس زغال وارد شده توسط شرکت نیروی حرارتی قائد اعظم دولت پنجاب پاکستان در راس رئیس الوزرای اسبق شاهباز شریف پیشنهاد و تشویق یافته بود. عمران خان قبلاً داستانی آماده کرده است که دولت سابقه در مورد قرار داد ها و معاملات مربوطه پروژه های سی پی اِی سی شفّافیت نداشت. برای به اثبات رساندن قضیه اش که این پروژه برای فراهمی بهره مندی ها به قهرمانان مخصوص تجارتی و سیاسی در پاکستان  انگیزه سیاسی داشت ، او برای لغوش از فهرست ارجحیت سی پی اِی سی هدایت داد.

آقای خان بعلاوه پروژه های سی پی اِی را برای تخصیص مجدد وجوه برای پروژه های بزرگ که دوران تعهدات انتخاباتی اش وعده شده بود، تغیر می دهد. یکی از نمایان ترین از آنها پروگرام خانه سازی پاکستان جدید می باشد که هدف تعمیر ۵ ملیون خانه برای مردم طبقه در آمد پائینتر جامعه دارد. قرض گرفتن از صندوق بین المللی مشروط می باشد بالخصوص در پرتو اخطاریه امریکا که پول آی اِم اِف نباید برای پرداخت قروض چین استعمال شود.

لذا اسلام آباد پالیسی دو نوکی را بکار می برد، بکاهش پروژه آن برای توجه مزید بر آژانده خودش برای تشویق اقتصاد پاکستان و مردم کشور کوشش می کند. طرف دیگر با تشکیل کمیته بررسی با کنار گذاشتن پروژه رحیم یار خان آن به امریکا و آی اِم اِف اشاره می کند که پاکستان برای مذاکرات مجدد شرایط معاملات با چین درباره سی پی اِی سی آماده است اگر آی اِم اِف بدون کدام شرط برای جریان پول به پاکستان غور خوض کند.

طرف چین معهذا بر مسئله مذکور زیاد تاکید نورزیده است و اقدام بسیار محطاط گرفته است که پیشنهاد نمود که پاکستان و چین باید هر چه زود تر که ممکن باشد بررسی مشترکه درباره فوائد آمیزش انرژی را انجام دهند.