آی اِم اِف از داستان انکشاف اقتصادی هند ستایش می کند

نویسنده: ستیاجیت موهانتی

 مترجم: هماددوال

انکشاف متوسط اقتصادی هند در ۵ سال گذشته ۷ فیصد محکم بوده است. این هند را یکی از تیزترین اقتصادیات روبه رشد جهان ساخته است. این  انکشاف در پرتو سستی اقتصادی در بسیاری از کشورها چندین رسک روبه کاهش که بدان سرمایه گذاری های جهانی مواجه اند، بادهای محکم تحفظ کاری و بی یقینی های تجارتی راجع به اخراج بریتانیا از اروپا، بیشتر حایز ستایش است. صندوق بین المللی پول درتازه ترین راپورش از پیشرفت اقتصادی هند ستایش نموده است و برای انکشاف ۷.۳ فیصد در سال مالی ۲۰-۲۰۱۹ پیشگوی نموده است . آن افزایش کم در سرمایه گذاری ها در هند را هم نشان داد. آی اِم اِف بطور عمده چندین انکشاف را به اصلاحات عمده بعمل آورده شده هند در چند سال گذشته اهدا نمود ضمن اخذ نمودن این انکشاف هند تضمین نموده است که تورم پول تحت کنترل است و کسر مالی مجموعی در حدود  اهداف تعیین شده بودجه می ماند.

هند عده اصلاحات اقتصادی عمده را براه انداخته است که توسط ماهرین تجارت و اقتصادی  هر دوی کشور و خارج مورد ستایش قرار شده است. آی اِم اِف تاثرات مثبت انتقالی مالیات خدمات و  اقلام را نمایان کرد که در نیمه شب یکم جولای ۲۰۱۷ براه انداخته شد. رژیم جی اِس تی نه فقط بر اصول های احتیاط مالی اخذ “یک ملت یک بازار” اساس دارد بلکه نیز یکی از بهترین آزمایشات در فدرالزم کوپراتو بعلاوه کود درماندگی و ورشکستگی در تقدیم حل کامل برای مسائل درماندگی کمک کرد و پروسه انجام تجارت را آسانتر ساخت.

اصلاحات سکتوری مثل معرفی تصویب های واردات یک پنجره ای و آسانی درحاصل کردن اجازه ها هم محیط بازرگانی را هموار و مساعد نمود و درگرفتن جست بزرگ به سوی تشویق دیجیتال سازی کمک کرده است. آی اِم اِف از انتقال دیجیتال هند برای کاهش فرصت ها برای بعمل سازی و فریبکاری ها ستایش نموده است. سازمان های دیگر اقتصادی مثل بانک جهانی و بانک انکشاف آسیا هم از اصلاحات اقتصادی هند و از اصول های محکم اش ستایش نموده اند. فهرست های آسانی انجام تجارت بانک جهانی از رشد مقام هند از ۱۳۰ در ۲۰۱۶ به ۷۷در ۲۰۱۸ مشاهده نمود. وقتی که اندیکاتور های انکشاف عیناً برای جشن گیری تقاضا می کنند، آی اِم اِف معهذا توصیه احتیاط برای هند دارد، در صورتی که این سرعت انکشاف منحرف شود.

پیش بینی ، انکشاف برای اقتصاد جهانی بشمول آن بازارهای روبه ظهور بد بین است و این اقتصاد هند را متاثر کرده می تواند در صورت نرمی قیم خام و کالا هند حفاظت داشت که در دو سال آینده ختم شده می تواند لذا برای دوام سرعت انکشاف آی اِم اِف برای استحکام مال مزید و کاهش وام عمومی توصیه داده است. آی اِم اِف بطور خاص به نیاز برای اصلاحات در سکتور های بانک داری  زحمات برای تشویق محیط تجارت و تسهیل انکشاف جامع و تیزتر اشاره نموده است.

هند برای پیشرفت سریع آجندای اصلاحاتی با لغو قوانین قدیمی که در راه تجارت مانع می آیند تعهد نموده است. هند برای جلب سرمایه گذاری ها و برای تشویق صادرات برای انکشاف پالیسی های جدید را تشکیل می دهد هند متداوماً یکی از رانندگان کلیدی اقتصادی جهانی خواهد بود.