آی اِم اِف از هند منحیث منبع انکشاف برای اقتصاد جهانی ستایش می کند

نویسنده: جی شرینیواسن

مترجم: هما ددوال

صندوق بین المللی پول آی اِم اِف گفته است که پالیسی های ماکرو اقتصادی اساس ثبات هند و پیشرفت در اصلاحات ساختی مداوماً با بهبود جاری ثمر ها را بدست می دهد . در گزارش بررسی سالانه اش درباره اقتصاد هندی که هفته گذشته در واشنگتن اجرا شد آی اِم اِف از هند برای نظریه اقتصادی مثبت هند ستایش نمود.

 انکشاف هند برای افزایش ۷.۳ در صد در سال مالی جاری و ۷.۵ درصد در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ بعلت استحکام سرمایه گذاری و مصرف محکم خصوصی پیشگوی شده است . ضمن توصیف نموده اقتصاد هندی مبلغ ۲.۶ ترلیون دالر امریکی منحیث آغاز بزرگی ، رئیس میسیون آی اِم اِف آقای رانیل سالگادو گفت هند اکنون در خریداری اقدامات برابری نیروی تقریباً ۱۵ درصد کُل انکشاف جهانی تسهیم می کند. در نظریه آی اِم اِف هند منبع محکم و دور رس انکشاف جهانی است. آقای سالگادو گفت هند منبع انکشاف برای اقتصادی جهانی برای سه دهه آینده است و برای اقتصاد جهانی مثل چین شده می تواند. او سه اقدام مهم را ذکر کرد که شامل مالیات خدمات و اقلام ، کود ورشکستگی و  چهار چوب ضد تورم پول بانک رزرو هند در این مورد می باشند.

 صندوق مذکور بالخصوص از جی اِس تی ستایش نمود طوری که آن برای اولین مرتبه با کاهش موانع  داخلی تجارت بازار متحد ملی را تشکیل داد. این طوری آن موثرانه قرارداد تجارت آزاد  برای بازار بیش از ۱.۳ بلیون نفری را تاسیس نمود . توقع می رود آن اندازه عملیات اقتصادی را در سکتور رسمی اقتصاد تقویت دهد که به نوعیت بهتر و کارهای معتبر راهنمای کند. در نتیجه آن جی اِس تی باید حاصل خیزی اش را بهبود دهد و انکشاف صلاحیت دوره متوسط را آغاز کند و هم زمان فرصتی برای دولت را ایجاد کند که زیربنات مورد نیاز اجتماعی را برای بهبود نوعیت زندگی ملیون ها نفر تشویق دهد.

 دسته مدیران آی اِم اِف به اصلاحات سکتور مالی هند اشاره نمودند که برای حل مسائل ترازنامه دوعددی متعهد شده بودند که سکتور های بانک داری و شرکتی را متاثر می کردند.آن توسط تسریع پاکی ترازنامه های بانک و کارپریت تضمین شد. آن ها درک نمودند که در دوره متوسط نظریه اقتصادی با پالیسی های ساختی و مائیکرو مالی دولت بهبود خواهد یافت جائیکه ارجحیت ها به تشویق انکشاف  جامعه و حمایت سودهای اجتماعی داده خواهند شد.

ضمن بیان نمودن که ذخائر عالی اسعار خارجی و جریانات محکم سرمایه گذاری مستقیم  خارجی در جلوگیری آسیب پزیر های خارجی کمک کرده اند، آی اِم اِف بعلاوه این  حقیقت را هم نمایان کرد که ریسک های کلیدی خارجی – قیم  عالی ترنفت جهانی و اوضاع سخت تر مالی جهانی – در ماه اخیر رشد نموده اند. ریسک های داخلی شامل فقدان های مالیات و تاخیر در حل مسائل ترازنامه های دو عددی بانک و  کارپریت می باشند.

در این مورد آی اِم اِف برای استحکام مالی برای کاهش سطوح عالی وامهای دولتی پیشنهاد نموده است . معهذا تجزیه کنندگان حس می کنند که هنوز چندین مانع وجود دارند که برای استحکام اقتصاد داخلی باید دور کرده شوند. اصلاحات پالیسی های مورد نیاز در اقتصاد هندی باید بعمل آورده شوند که شامل بازار زحمات ، استخدمات و اصلاحات بازار می باشند.