اتحادیه اروپا برای مسدود کردن تاثیر قدغن های امریکی بر ایران اقدام گیری را شروع می کند

اتحادیه اروپا گفته است که وی برای مسدود کردن تاثیر قدغن های امریکی بر ایران اقدام گیری را شروع خواهد کرد چنانکه مساعی برای حفظ پیمان هسته ای با ایران انجام می دهد. ژان کلود جنکر رئیس کمیسیون اروپا گفت که این بلوک از امروز بخاطر آسان سازی کوشش قدغن های ایالات متحده در زمینه شرکت های اروپای اقدامات را شروع خواهد کرد. بعد از این که رهبران اتحادیه اروپا دیروز در یک جلسه در بلغارستان درباره ایران جر و بحث نمودند، موصوف این مطلب را اظهار داشت.این تصمیم صورت گرفت طوری که چین و روسیه قوی ترین اقدامات شان بمنظور گسترش تاثیر اقتصادی شان در ایران گرفته شد.