اتحادیه اروپا صندوق های سه گانه برای حفظ سرحدات خود و محدود کردن آورگان در بودجه پیشنهاد می کند

اتحادیه اروپا امروز صندوق ها تقریباً سه گانه برای حفظ سرحدات خود و محدود کردن آورگان بوسیله کنار گذاشتن ۳۵ بلیون یورو در بودجه سال ۲۰۲۰ پیشنهاد نمود. آقای دیمیتریوس آرامپوولوس کمشنر مهاجرت اتحادیه اروپا اظهار داشت که هزینه اضافی برای تقویت هزینه ها،توقف و اخراج کردن اورگان اقتصادی بکار برده خواهند شد ولی به اورگان واقعی را راه دهد