اجلاسیه موسم بارندگی پارلمان از امروز

اجلاسیه موسم بارندگی پارلمان از امروز شروع می شود. جلسه مذکور تا یازدهم ماه آینده ادامه خواهد یافت. خبرنگار ما راپور می دهد که قرار است که مسائیل ضروری بشمول حمله تروریستی روی سفر زیارتی امرنات و تنش با چین در دوکلام ، مناظر پر آشوب در هردو مجلس پارلمان ایجاد کنند. بروز اولین جلسه، احتمال می رود که جریانات بدلیل مرگ وینود کنا عضوی موجوده مجلس نمایندگان و آنل مهادیو داو و پی.گوردهن ریدی بعمل نیآیند. معهذا،  تمام اعضاء رای خود شان برای رئیس جمهور نوین کشور خواهند داد.