احتجاج هند به اسلام آباد علیه جلوگیری از رسایی زائرین سیک به دیپلومات های هندی و تیم های کنسولی در پاکستان

هند به اسلام آباد علیه جلوگیری نمودن از  رسایی زائرین سیک بازدید کننده به دیپلومات های هندی و تیم های کنسولی در پاکستان بشدت احتجاج  نموده است. وزارت امور خارجه در بیانیه ای این را یک بی ادبی دیپلوماتیک عنوان کرد. آن گفت که اقدام مذکور یک تخلف آشکار از قرارداد ویانا، پروتوکول دو جانبه برای دیدن کردن از  زیارتگاه های مذهبی و قانون رفتار برای سلوک با پرسونل دیپلوماتیک وکنسولی در هند و پاکستان می باشد. یک دسته حدود یک هزار هشت صد زائر سیک در پاکستان تحت یک قرارداد دو جانبه روی تسهیل کردن بازدید ها از زیارتگاه های مذهبی سفر می کرده است