احتمالاً روی مسایل بین المللی و منطقه ای طی جلسه مابین نریندر مودی و ویلادیمر پوتن گفتگو شود

احتمال می رود که مسایل بین المللی و منطقه ای طی یک جلسه سران غیر رسمی مابین نریندر مودی صدراعظم هند و ویلادیمر پوتن رئیس جمهور روسیه مورد بحث و بررسی قرار گیرند.آقای مودی بروز دو شنبه برای این جلسه سران غیر رسمی با رئیس جمهور پوتن در سوچی بازید خواهد نمود.منابع در دهلی جدید گفتند که همکاری در زمنیه سازمان همکاری شنگهایی و بریکس در مذاکرات سر فهرست خواهد ماند. منابع گفتند که هیچ مسئله مخصوص دوجانبه مورد مذاکرات نگرفته است و هیچ اجندای برگزیده برای این جلسه سران غیر رسمی وجود ندارد. رهبران طرفین آرمان داخلی شان را جهت استحکام مناسبات تجارتی و اقتصادی شان سهم خواهند کرد.قبلاً،وزارت امور خارجه هند در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که هر دو رهبر فرصتی مهم بخاطر تبادل نظرات در مورد مسایل بین المللی خواهند یافت.هر دو رهبر ارجیحت های نکشافی ملی و امور دو جانبه شان مورد گفتگو نیز قرار خواهند گرفت