اخذ رای اعتماد اسامبله  دولت در مانیپور

در مانیپور دولت در راس بی جی پی نونگ تانگ بم بیرن سینگ در امفال امروز رای اعتماد در اسامبله اخذ خواهد نمود. اولین دولت بی جی پی با ۲۱ عضواش بعلاوه چهار عضو مقننه از حزب نشنل پیپلز پارتی و ناگا پیپلز فرند و یک عضو مقننه از حزب لوگ جن شکتی و حزب ترینامول کنگرس و حزب کنگرس تشکیل یافت. حزب کنگرس ۲۸ چوکی در مجلسه ۶۰ عضوی بدست گرفت