ارن جیتلی از رهبران تجارت برای سرمایه گذاری در سکتور زیربنا بخاطر تشکیل یک هند قوی تقاضا کرد

ارن جیتلی وزیر مالیه هند از رهبران تجارت برای سرمایه گذاری در سکتور زیربنا بخاطر تشکیل یک هند قوی تقاضا کرد. موصوف گفت که سرمایه گذاری خصوصی همراه با عمومی و خارجی کلیدی برای افزایش رشد استند و ایجاد فرصت های استخدام می کند. وزیر مذکور یک جلسه مشاورتی قبل از بودجه با نمایندگان صنعت و تجارت هندی را دیروز در دهلی جدید بعهده داشت. آقای جیتلی ضمن نمایان ساختن اهمیت سرمایه گذاری در سکتور زیربنا اظهار داشت که دولت اقدام مختلف در این راستا گرفته است و میان سایرین صندوق زیربنا و سرمایه گذاری ملی را نیز اجرا کرده است.