ارن جیتلی : ممکن است هند نرخ عمران عالی ۷ تا ۸ فیصد را دوران دهه آینده نگهدارد

  آقای ارن جیتلی وزیر امور مالیه هند گفته است که هند از جمله اقتصادهای سریع ترین روبرشد جهان ، ممکن است نرخ عمران عالی ۷تا ۸ فیصد را دوران دهه آینده نگهدارد. آقای جیتلی دوران خطابه گشایشی از طریق کنفرانس ویدیویی در یک کنفرانس روی قانون نامه در ماندگی و ورشکستگی در سرکنسولگری هند در نیویارک این مطلب را اظهار داشت. وزیر امور مالیه ضمن توضیح فرصت های سرمایه گذاری در هند از طریق پروسه قانون نامه درماندگی و ورشکستگی ( آی بی سی) گفت که با درنظر داشت پوتانسیل آینده اقتصاد هند ، روش درست و عادلانه آی بی سی فرصت بزرگی برای سرمایه گذاران می باشد. وی گفت که تقریبا ۱۲۰۰ درخواست تحت آی بی سی ثبت شده است و تقریباً ۱۰۰۰ معامله در حال تعلیق قرار دارد.