استاد زبان دری در پوهنتون دهلی

 

مصاحبه ای با داکتر اعلی اکبر شاه

استاد زبان دری در شعبۀ فارسی/دری،پوهنتون دهلی

 

 

تقدیم کننده : آقای بهر الله صافی

تهیه کننده: آقای نوید جعفری